Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz tutaj

Sklep BROTHER-SKLEP korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

Tutaj możesz przeczytać o tym, czym są "cookies", do czego są używane i jak można je wyłączyć.

zamknij

Regulamin BrotherSklep.pl

Regulamin sklepu internetowego
BROTHER-SKLEP.PL
Postanowienia ogólne


1. Definicje:
a. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.brother-sklep.pl,
b. Sprzedawca - Bumerang Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Gliwicka 15, 40-079 (dalej również jako Sprzedawca), e-mail: info@brother-sklep.pl, tel. 327202274, NIP: 635-10-19-784, KRS: 0000080024, REGON: 271220875, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym: 50.000,00 PLN w całości opłaconym,
c. Kupujący – każdy podmiot (niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych) będący stroną umowy sprzedaży zawartej w Sklepie,
d. Użytkownik – Kupujący lub inna osoba, która założyła Konto Użytkownika w Sklepie lub wyraziła zgodę na otrzymywanie Neslettera,
e. Zakupy – zawarcie umowy sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
f. Regulamin – Regulamin sklepu internetowego BROTHER-SKLEP.PL
2. Sklep internetowy działający pod adresem www.brother-sklep.pl jest własnością Sprzedawcy i on go prowadzi.
3. Zawartość strony internetowej oraz jej wszystkie części składowe nie może być powielana i kopiowana zarówno w części jak i w całości bez zgody Sprzedawcy, a treść, elementy graficzne, rozwiązania informatyczne i inne są chronione prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.
4. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem publicznej sieci internetowej, z ukierunkowaniem na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumienia polskiego prawa.
5. Towary oraz ceny prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży (w rozumieniu art. 71 k.c.).
6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego, który jest Konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie obowiązujące.
7. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące bezpłatne usługi elektroniczne:
a. założenie i prowadzenie Konta Użytkownika,
b. umożliwienie złożenia jednorazowego zamówienia przez formularz,
c. Newsletter,
przy czym umowy o świadczenie usług, o których mowa pod lit. a. i c. są zawierane na czas nieoznaczony, a usługa pod lit. b. wygasa z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia.
8. Sprzedawca zaleca następujące wymagania techniczne w celu nawiązania prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
9. Użytkownika zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, szanując przy tym dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym, jak również korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu, w tym przy użyciu określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej.
10. Użytkownik może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym (Konto Użytkownika, Newsletter) w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w Regulaminie lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
11. Sprzedawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym (Konto Użytkownika, Newsletter), gdy Użytkownik obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, w tym gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. W takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
12. Umowa o świadczenie usług elektronicznych wygasa z chwilą zaprzestania świadczenia tych usług przez Sprzedawcę.
13. W każdym czasie strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron.
Konto Użytkownika
14. Użytkownik może dokonać swojej rejestracji poprzez utworzenie Konta Użytkownika. Konto takie ma na celu ułatwienie kolejnych zakupów, bowiem dane Użytkownika będą automatycznie wprowadzone do zamówienia po zalogowaniu się do swojego Konta.
15. W celu rejestracji Konta Użytkownika, konieczne jest wypełnienie formularza dostępnego na Stronie Sklepu poprzez podanie następujących danych:
a. Imię
b. Nazwisko
c. Adres e-mail
d. Hasło
16. Opcjonalnie można podać również:
a. Firmę przedsiębiorcy
b. NIP
c. REGON
d. Adres strony internetowej.
17. Opcjonalnie można wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera lub na otrzymywanie ofert specjalnych.
18.Użytkownicy proszeni się o bieżącą aktualizację danych na Koncie Użytkownika w celu sprawnej realizacji zamówień.
Newsletter
19.Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji o aktualnych promocjach, przecenach, nowych produktach i innych zmianach. Usługa ta może być cykliczna, ale nie musi. Informacja tworzona jest i wysyłana według uznania Sprzedawcy.
Zawieranie umów
20.Kupujący przed rozpoczęciem procedury zamówienia ma prawo do negocjowania treści umowy ze Sprzedawcą. W wypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze negocjacji, zastosowanie ma Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
21.Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość.
22.Podstawowymi warunkami realizacji zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży (realizacji zakupów) jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności, przesłanie zamówienia oraz dokonanie płatności za zamówienie. Przy składaniu zamówienia, Kupujący może skorzystać z kodów rabatowych.
23.Zamówienie może zostać złożone z poziomu Konta Użytkownika lub bez takiej rejestracji, po każdorazowym podaniu swoich danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia poprzez wypełnienie zamówieni przez formularz.
24.Kupujący dodaje produkty do Koszyka, gdzie może sprawdzić i przeliczyć wartość zamówienia. Następnie przechodząc kolejne kroki wybiera sposób dostawy, sposób płatności, dokonuje zapłaty i zamówienie przesyłane jest do Sklepu.
25.Przyjęcie zamówienia jest automatycznie potwierdzane przez Sklep poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu zamówienia. Otrzymanie automatycznego potwierdzenia oznacza, że zamówienie dotarło do Sklepu i o ile nie nastąpi kolejny kontakt pracownika Sklepu celem wyjaśnienia złożonego zamówienia (w szczególności celem potwierdzenie rodzaju, ilości i dostępności zamówionego towaru, należnej za ten towar ceny, bądź wyjaśnienia innych okoliczności), to oznacza również, że zamówienie zostało przekazane do realizacji. Automatyczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w dniu jego złożenia lub najpóźniej do 2 dni roboczych po jego złożeniu.
26. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone w soboty, niedziele, święta, dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
27. Realizacja zamówienia trwa od 2 do 5 dni roboczych, a rozpoczyna się, o ile inne postanowienie Regulaminu nie stanowi inaczej:
a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze oraz przelewem z terminem odroczonym - po wysłaniu przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
b. w przypadku płatności kartą kredytową/płatniczą - po pomyślnej autoryzacji karty i potwierdzeniu dokonania transakcji,
c. w przypadku płatności przelewem - po zaksięgowaniu kwoty zamówienia na rachunku Sklepu.
28. Realizacja zamówienia jest uwarunkowana dostępnością towaru w magazynie Sklepu lub u producentów. W przypadku niedostępności części lub całości zamówionego towaru, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości lub części zamówienia).
29. Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia zamówienia, w szczególności jeśli:
a. transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym kart kredytowych;
b. nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości;
c. przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego;
d. przy opcji odbioru osobistego zamówiony towar nie zostanie odebrany w terminie 14 dni roboczych z siedziby Sprzedawcy;
e. nie jest możliwe dostarczenie towaru z uwagi na brak towaru u producenta.
30. Aby wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia, należy skontaktować się ze Sklepem telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.
31. Produkty:
a. wszystkie oferowane produkty są nowe i fabrycznie zapakowane,
b. urządzenia marki Brother są objęte gwarancją przez 2-letnią gwarancją producenta, więcej szczegółów na podstronie gwarancja, w niektórych przypadkach gwarancja może zostać wydłużona do 3 lat,
c. gwarancja producenta dla towarów innych marek (niż Brother) wynosi 12 miesięcy, chyba że w opisie produktu jest podany inny termin,
d. punkty a - c powyżej nie dotyczą produktów, które są sprzedawane w kategorii używane - szczegóły na temat gwarancji i stanu tych produktów są każdorazowo zawarte w ich opisie,
e. opisy produktów i szczegółowe dane techniczne pochodzą od producenta danych produktów, dokładamy wszelkich starań aby przedstawione w nim dane były rzetelne i sprawdzone, ale niniejszym wyłączamy odpowiedzialność Sprzedawcy za wszelkie ewentualne szkody spowodowane niewłaściwym wykorzystaniem oferowanych produktów lub niezgodnością szczegółowych danych technicznych oraz opisami produktów na stronie internetowej www. brother-sklep.pl, z jego rzeczywistymi właściwościami,
f. zawartość strony internetowej Sklepu ulega ciągłej aktualizacji bez powiadomienia, zmiany na stronie nie mogą być podstawą do reklamacji. Obecność produktu na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z posiadaniem danego towaru w magazynie lub siedzibie Sklepu, w takim przypadku okres dostawy może się wydłużyć o okres oczekiwania na dostawę od producenta i może wynieść do 20 dni roboczych.
32. Status dostępności produktu powyżej "2 dni" wiąże się z koniecznością sprowadzenia danego towaru. W przypadku, gdy Kupujący zrezygnuje z zamówienia, po sprowadzeniu towaru od producenta, to zostanie obciążony kosztami logistycznymi tego sprowadzenia, na podstawie wystawianej faktury VAT.
33. Wszystkie ceny podawane w Sklepie wyrażone są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, chyba że wyraźnie zaznaczono, że jest inaczej, wtedy ceny są podane w wartości netto bez podatku VAT, a do ceny podatek jest doliczony według stawki podatku obowiązującej w dniu zakupu. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki (transportu) do Kupującego lub na podany przez niego adres. Koszty transportu ponosi każdorazowo Kupujący chyba, że ustalono inaczej w drodze indywidualnych negocjacji ze Sprzedawcą lub upoważnionym pracownikiem.
34. Ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania o tym. W przypadku, gdy zmiana ceny nastąpiła po złożeniu zamówienia przez Kupującego, Sklep zobowiązuje się do poinformowania go niezwłocznie o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny, zamówienie na określony produkt uważa się za anulowane. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, które uzyskały status: Wysłane.
35. Ceny mogą ulegać okresowym obniżkom na zasadach promocji:
a. "Promocja specjalna", która obowiązuje okresowo, i której zasady (w szczególności ceny produktów) będą ustalane na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie promocji;
b. „Promocja - Kody Rabatowe”, jest to promocja z wykorzystaniem jednorazowych kodów rabatowych wystawionych przez Sprzedawcę dla konkretnego Nabywcy, jeden kod rabatowy może być użyty tylko jednokrotnie, kody rabatowe nie łączą się, co oznacza, że do jednych zakupów można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Ponadto promocja ta obejmuje tylko wybrane produkty, wskazane przez sklep.
36. Kupujący może negocjować cenę towaru.
37. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Kupującego towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. Jeżeli część zamówionych produktów nie jest dostępna, a wolą Kupującego jest częściowa realizacja zamówienia, to faktura wystawiana jest stosownie do zrealizowanej w danym momencie części zamówienia.
38. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a. płatność przy odbiorze - Kupujący płaci za towar w siedzibie Sklepu lub należność pobiera kurier bądź listonosz w gotówce,
b. przelewem bankowym - przedpłata na podstawie faktury pro forma,
c. kartą kredytową/płatniczą lub e-przelewem. 
39. Szczegółowe informacje o płatnościach (zasadach ich dokonywania i dodatkowych opłatach) znajdują się na podstronie płatności, przy czym:
a. rozliczenia transakcji kartą kredytową/płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay,
b. przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na rachunek Bumerang Sp. z o.o. ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice w Alior Bank S.A. o nr: PL 49 2490 0005 0000 4530 2599 0156.
40. Do każdego zamówienia doliczany jest koszt przesyłki, zgodny z aktualnym cennikiem dostępnym na podstronie dostawy, dodatkowo informacja o kosztach przesyłki podawana jest każdorazowo podczas procedury zamówienia.
41. Przesyłki realizujemy za pośrednictwem PPUP Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej InPost oraz Fedex. Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach tych firm.
42. W chwili odbioru przesyłki Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. Jeśli towar jest uszkodzony lub niekompletny Kupujący ma prawo spisać wraz z kurierem protokół reklamacyjny.
43. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta Kupującemu będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 221 k.c.) przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru, wraz z pisemnym jednoznacznym oświadczeniem (wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu) i otrzymaną fakturą VAT. Aby zachować termin oświadczenie to musi zostać wysłane najpóźniej w 14 dniu, o którym mowa powyżej. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać dostarczony w oryginalnym opakowaniu i z kompletem wszystkich części składowych. Przesyłka taka realizowana jest na koszt Kupującego. Za zwrócony towar Sklep zwraca wartość produktu i koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem kosztów przewyższających najtańszy dostępny w Sklepie sposób dostarczenia. Przy czym Sklep uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem kosztów do czasu otrzymania towaru od konsumenta.
44. Każdą reklamację należy zgłosić wysyłając e-mail na adres: info@brother-sklep.pl lub pod numerem telefonu 327202274 jeszcze przed odesłaniem reklamowanego towaru. Nie zgłoszone wcześniej reklamacje nie będą uwzględniane, a przesyłka zostanie odesłana na koszt Kupującego.
45. Produkt musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu wraz opisem usterki lub przyczyny reklamacji. W przypadku braku opakowania ryzyko uszkodzenia towaru podczas transportu ponosi reklamujący. Zastrzegamy sobie możliwość odesłania reklamowanego towaru, jeśli towar został dostarczony bez kompletnej dokumentacji. Reklamowany produkt Kupujący zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Sprzedawcy.
46. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej produkt jest przekazywany Nabywcy osobiście w naszej siedzibie lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt:
a. sklepu w przypadku uznania reklamacji (wykrycia wady produktu, która wystąpiła bez winy Nabywcy);
b. Nabywcy w przypadku, gdy wada produktu powstała np. na skutek nieprawidłowego użytkowania, przechowywania itp. (z winy użytkownika), lub w przypadku, gdy podczas sprawdzania urządzenia w serwisie wada nie wystąpiła.
47. Reklamacje towaru rozpatrywane będą w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia produktu do siedziby Sklepu. W przypadku konieczności uzyskania ekspertyzy u dostawcy lub producenta termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu nawet o 30 dni roboczych. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas konieczny na naprawę. W wypadku gdy Kupującym jest konsument, ma on prawo do żądania dostarczenia rzeczy wolnej od wad.
48. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie Sklepu w każdej chwili, a także wycofania produktów z oferty bez podania przyczyny.
49. W wypadku sporów, w szczególności związanych z reklamacją towarów, Sklep dążyć będzie do polubownego ich rozwiązania. Konsumenci uprawnieni są do skorzystania z pozasądowych (przed polubownym sądem konsumenckim, na drodze mediacji, może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub Federacji Konsumentów) procedur rozwiązania sporów. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR, co polega na złożeniu skargi np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
50. Sądem właściwym dla rozpoznania spraw wynikających z umów zawartych ze Sklepem jest sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
51. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego/Kupującego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczenia transakcji. Dane osobowe Nabywcy będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy tj. złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne, są chronione, jednak będą ujawniane Odbiorcom, tj. podmiotom, o których mowa w Polityce prywatności zamieszczonej na Stronie Sklepu.
52. Z uwagi na ochronę danych osobowych Kupujących, będących osobami fizycznymi, przysługują im prawa określone przez powszechnie obowiązujące przepisy, o których szczegółowo mowa w Polityce prywatności zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu.
53. Regulamin podlega stałej aktualizacji, niniejsza wersja obowiązuje od dnia 22 maja 2018 r.
54. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, aktualny i obowiązujący regulamin zawsze jest opublikowany na niniejszej stronie internetowej.

Pobierz cały regulamin w formacie PDF.

Polityka prywatności - Informacje na temat plików cookies - przejdź

Załącznik nr 1 Wzór odstąpienia od umowy przez konsumenta: pobierz (do odczytania wymagany jest program Adobe Reader)

miejscowość, data
Adresat/tj. Sprzedawca i jego adres/
Ja niżej podpisany ............................... informuję, że niniejszym odstępuję od umowy sprzedaży/o świadczenie usługi* ............................................................................ (wpisać nazwę towaru/rodzaj usługi) zawartej dnia ...................., towar odebrano dnia ................
Adres odstępującego od umowy: ...............
Data i podpis
*niepotrzebne skreślić

Poprzedni regulamin obowiązujący do dnia 21.05.2018 - pobierz (do odczytania wymagany jest program Adobe Reader)